Personalpolitikk

Oppdatert 5.4.2016 iht. høgskolestyrets sak 5/16

Innhold

Innledning til personalpolitikken

Personalpolitikken er et overordnet dokument som bygger på høgskolens strategiske plan. Høgskolens prosedyrer, retningslinjer og virkemidler avledes av personalpolitikken.

Vår personalpolitikk skal sette oss i stand til å handle helhetsorientert, tenke på tvers av fagmiljøer, funksjoner og studiesteder.

God personalpolitikk handler om hva vi sier og hva vi gjør, og at det er overensstemmelse mellom ord og handling.

Ledere og medarbeidere ved Høgskolen i Østfold (HiØ) er gjensidig forpliktet til å arbeide for å oppnå de målene og vise de holdninger som er nedfelt i dette dokumentet.

Verdigrunnlag

Høgskolen i Østfold er en organisasjon bygd på tillit, likeverd og faglig stolthet med et student- og arbeidsmiljø der medvirkning, likestilling, trivsel og gjensidig respekt ivaretas. All aktivitet kjennetegnes av høy kvalitet, nysgjerrighet og samarbeidsvilje.

Våre studier bidrar til å gjøre våre studenter reflekterende og samfunnsengasjerte. Åpenhet, mangfold, etisk bevissthet og kunnskapsdeling preger hele høgskolens virksomhet.

Ut i fra vårt verdigrunnlag legger vi vekt på

Alle ansatte skal gjøre sitt beste for å realisere disse verdiene i sitt daglige virke. Dette er verdier som forplikter internt på høgskolen, så vel som eksternt. Medarbeidere og eksterne samarbeidspartnere skal oppleve at verdiene etterleves.

Personalpolitikken er vedtatt av høgskolestyret i sak 5/16. Personalpolitikken gjelder inntil ny personalpolitikk vedtas av styret.

Organisasjon og ledelse

«Ett - HiØ» handler om felles forståelse for hvordan vi arbeider, samarbeider og møter hverandre. Sammen har vi ansvar for å bygge og videreutvikle vår felles identitet og kultur.

God ledelse er nødvendig for at høgskolen skal nå sine strategiske og operative mål. Ledere skal stimulere og lede prosesser som involverer og engasjerer medarbeidere til å bidra med sin arbeidsinnsats og kompetanse for å nå organisasjonens mål.

Ledere skal arbeide strategisk og fremtidsrettet, og forvalte kompetanse og ressurser slik at høgskolens samfunnsoppdrag blir ivaretatt.

For å nå våre mål trenger HiØ ledere med relevant faglig bakgrunn og lederkompetanse. Ledere skal være faglig oppdaterte og ha mulighet til å utvikle seg i rollen.

Ledere har ansvar for å følge opp høgskolens personalpolitiske retningslinjer, tilrettelegge og iverksette nødvendige tiltak.

Sammen skal vi finne gode organisatoriske løsninger for godt samarbeid og god kommunikasjon innenfor egen enhet, på tvers av avdelings-/enhetsgrenser og mellom fagmiljø og administrasjon.

Dette betyr at ledere ved HiØ har ansvar for å

Arbeidsmiljø

Arbeidsmiljølovens bestemmelser og intensjoner gir rammer for vår virksomhet. I tillegg til arbeidet med helse, miljø og sikkerhet (HMS) er det viktig at alle ansatte har godt definerte arbeids- og ansettelsesforhold.

Gode arbeidsvilkår for alle ansatte skal sikre trivsel, kvalitet og service. Det er viktig å skape rom for fleksibilitet, utvikling og omstilling ved å tilrettelegge arbeidet slik at vi bruker de menneskelige ressursene best mulig.

HiØ skal være en helsefremmende arbeidsplass, med

Høgskolens arbeidsmiljøutvalg (AMU) og de lokale arbeidsmiljøutvalgene (LAMU) ved hvert studiested, skal arbeide aktivt for å sikre og utvikle et fysisk og psykososialt arbeidsmiljø som gir de ansatte trygghet, trivsel og utfordringer i hverdagen. Arbeidsmiljøet skal gi rom for, og stimulere til, personlig og faglig utvikling, samarbeid og fellesskap.

HiØ skal ha systemer for å undersøke det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet ved alle enheter, slik at vi har mulighet til å utvikle arbeidsmiljøet ved høgskolen og i den enkelte enheten. Dette gjøres blant annet ved gjennomføring av vernerunder og arbeidsmiljøundersøkelser.

Høgskolens evne til å nå sine mål vil være avhengig av en kontinuerlig utvikling og forbedring av arbeidsmiljøet for alle. Dette vil skape økt motivasjon og gi den enkelte medarbeider mulighet for personlig utvikling. Medarbeidersamtaler mellom leder og medarbeider skal gjennomføres på en planmessig, systematisk og individuelt tilpasset måte.

HiØ skal utvikle sin organisasjon som helhet gjennom fastsatte ordninger for medbestemmelse på alle nivåer, og med god medvirkning av de ansattes organisasjoner.

Mangfold, inkludering, likeverd og anerkjennelse

HiØ skal være en åpen og inkluderende arena hvor likestillings-, inkluderings-, og mangfoldsperspektivet er en naturlig del av virksomheten på alle nivåer. Kollegaer med ulik bakgrunn er en styrke for virksomheten vår.

Anerkjennelse er å gi konstruktiv, respektfull og ærlig tilbakemelding som bidrar til personlig og yrkesmessig utvikling. Det oppnås ved å anerkjenne godt utført arbeid, men også gjennom å gi konstruktiv kritikk på de deler av arbeidet som kunne vært utført bedre.

Høgskolen skal fremme mangfold ved å

Rekrutteringspolitikk

Å ansette en ny medarbeider er en viktig beslutning for hele organisasjonen.

Rekrutteringspolitikken vår skal være åpen og inkluderende og bidra til at personalet ved HiØ gjenspeiler sammensetningen av samfunnet forøvrig. Høgskolen i Østfold ønsker å rekruttere den som er best kvalifisert til den enkelte stilling. Dette gjør vi ved

Det er derfor viktig at ansettelsesprosessen blir gjennomført ut fra følgende kriterier:

Rekruttering er viktig. Ledere ved HiØ er alltid på leting etter gode medarbeidere. En god og grundig rekruttering skal sikre høgskolen riktig person på riktig plass, i en stilling som den nye medarbeideren vil trives i. Gode arbeidsbetingelser skal gjøre HiØ til et attraktivt alternativ for nye arbeidssøkere. Vi skal bidra til et positivt første møte med kollegaer og den nye arbeidsplassen.

Lønnspolitikk

Høgskolens lønnspolitikk skal bygge på prinsipper om likebehandling, forutsigbarhet og åpenhet. HiØ skal tilby rettferdige betingelser og konkurransedyktig lønn i et marked der vi ønsker å tiltrekke, beholde og stimulere gode medarbeidere og medarbeidere med viktig kompetanse for høgskolen.

Ledere ved HiØ skal ha en bevisst holdning til hvordan vi bruker lønn som virkemiddel for å skape initiativ, motivasjon, resultatoppnåelse, effektivitet og kvalitet i arbeidet.

Ved fastsetting av lønn skal medarbeiderens kompetanse og ansiennitet vurderes opp mot fagområdets og stillingskategoriens generelle lønnsinnplassering. Ansvarsområder innenfor ulike stillingsnivå og kategorier skal gjenspeiles i høgskolens lønnsstruktur.

Lønn kan i særlige tilfeller, for alle arbeidstakergrupper/stillingskoder, benyttes som virkemiddel for å rekruttere og beholde nødvendig og kritisk kompetanse

Medarbeidere som med sin tilstedeværelse bidrar til et godt arbeidsmiljø og som viser god kollegial støtte, skal anerkjennes. Ved lokale forhandlinger skal vi prioritere medarbeidere som bidrar til å nå målene i Strategisk plan og innenfor satsingsområdene. Partene skal avtale hvilke kriterier som skal vektlegges i de årlige forhandlingene.

I lønnsvurderinger skal HiØ prioritere medarbeidere i undervisnings- og forskerstillinger som bidrar til

I lønnsvurderinger skal HiØ prioritere medarbeidere i tekniske- administrative stillinger som bidrar til

Kompetanse og kompetanseutvikling

Ved HiØ verdsetter vi både faglige og personlige kvalifikasjoner. Det er samspillet mellom de faglige og personlige kvalifikasjonene som gjør medarbeiderne kompetente, og det er medarbeidernes kompetente atferd, som skaper resultater.

HiØ skal sørge for økt kvalitet gjennom målrettet kompetanseutvikling. Kompetanseutviklingen skal støtte opp under høgskolens overordnede strategi, mål og satsings- og utviklingsområder.

Mulighet for kompetanseutvikling skal tilpasses behov og ønsker fra den enkelte. Dette forutsetter at disse samsvarer med høgskolens behov.

Kompetanseutvikling er viktig i alle ledd av organisasjonen fordi

Gjennom målrettet kompetanseutvikling skal HiØ

Arbeidstakers ansvar
For å utføre arbeidsoppgavene på en tilfredsstillende måte, har medarbeideren et ansvar for å tilegne seg nødvendige kunnskaper og ferdigheter.

Arbeidsgivers ansvar
Leder har ansvar for at ansatte får relevant opplæring og mulighet til den videreutvikling som er nødvendig for at den enkelte skal kunne utføre sine arbeidsoppgaver på en kompetent måte.

Ledere skal ha oversikt over hvilken kompetanse som er tilgjengelig gjennom kompetansekartlegging, og bidra til at enhetens kompetanse utvikles i ønsket retning.