Styrer og utvalg

Har du lyst til å være med på å forbedre Høgskolen i Østfold?
Vil du ha en finger med i spillet når avgjørelser tas?
Har du tanker og idéer rundt læringsmiljø, utdanningskvalitet eller forskning du vil få frem?

Om du stiller som representant i et av HiØs, SiØs eller Studentparlamentets styrer og utvalg, kan du være med på å gjøre en forskjell – samtidig som du får nyttige erfaringer og noe å vise til på CVen! I følge lov skal studentene skal ha minst 20 prosent av medlemmene i utvalgene ved HiØ. Studentparlamentet velger studentrepresentanter til de aktuelle utvalgene i vårsemesteret, og funksjonstiden er fra sommer til sommer.

Oppgaver og arbeidsmengde

Opplæring gis i starten av høstsemesteret under et eget opplæringsseminar. Medlem i utvalg plikter å sette seg inn i sakspapirene i forkant av møtene, og har som hovedregel selv anvar for å kalle inn vara ved forfall. Som studentrepresentant deltar man i utvalgets møter (tre-fire per semester), og melder inn saker fra Studentparlamentet når det er relevant. Man skal tilsvarende rapportere tilbake til Studentparlamentet om relevante saker fra utvalget. I de fleste utvalgene varer møtene i rundt 3 timer, og man bør beregne 1-2 timer forberedelsestid. Verv med ekstra stor arbeidsmengde (arbeidsutvalget, høgskolestyret, klagenemnda, leder av LMU) honoreres med møtekompensasjon. Møte som ikke foregår på samme studiested, gir rett på reisekompensasjon.

Goder

De viktigste godene man får for et tillitsverv er egen utvikling og erfaringer, og at man blir ettertraktet blant arbeidsgivere! Frivillig erfaring kan være det som får CVen din til å skille seg ut fra de andre. I tillegg gjør man en viktig jobb med å tale studentenes sak, slik at vi alltid er med når de store avgjørelsene blir tatt.

Varaer

For hvert av vervene (utenom i Studentparlamentets arbeidsutvalg) er det plass til like mange varaer. Disse deltar på møter om den faste representanten ikke kan stille, og får attest på vervet sitt på lik linje med andre.

Still som kandidat nå!

Kontakt oss gjerne for spørsmål og andre henvendelser. Du kan også ringe oss på telefon 69 21 58 78 (organisasjonskonsulent) eller 69 21 58 24 (studentleder), eller sende oss en e-post på studentparlament@hiof.no.

Klagenemnda

Behandling av klager angående bl.a. eksamen og studierett. Les mer

Klagenemnda tar den endelige avgjørelsen i alle klagesaker på institusjonen. Utvalget behandler i hovedsak klager som gjelder:

Opptak til og godkjenning av studier eller kurs, oppmelding til og annullering av eksamen, studiepermisjon og fritak fra eksamen eller prøve, formelle feil ved avvikling eller sensur av eksamen, godkjenning av kurs eller praksis, utestenging fra studier, og valg ved institusjonen.

Klagenemnda er vedtaksdyktig når leder/varamedlem for leder og to andre medlemmer er til stede. Vedtak i saker som gjelder annullering, bortvisning og utestengning må treffes med minst to tredels flertall.

Medlemmer:

To fagansatte, to studenter, og en utdannet jurist (leder).

Mer informasjon

Utvalg for utdanningskvalitet (UKU)

Utarbeiding av strategier, mål og tiltak for bedre utdanningskvalitet. Les mer

UKU utarbeider forslag til videreutvikling av HiØs strategier, mål og tiltak for utdanningskvalitet (arbeid med læring, undervisning og studieprogram) samt internasjonalisering. Utvalget skal stå for et systematisk arbeid med utdanningskvalitet ved avdelingene, og koordinere arbeidet på tvers av studiestedene i samarbeid med de lokale utdanningskvalitetutvalgene.

Utvalget skal synliggjøre og legge til rette for mobilitet og økt internasjonalisering i høgskolens studier, og er høringsinstans for saker knyttet til utdanningskvalitet.

UKU har i samarbeid med PULS ansvar for den årlige studentevalueringen EVA2, og kompetanseheving innen pedagogisk utvikling. Det skal være pådriver for videreutvikling av kvalitetssystemet innen utdanningskvalitet.

Medlemmer:

Utvalget består av en representant fra hvert lokale utdanningskvalitetsutvalg (LUKU), en fra biblioteket, en fra Studentparlamentets arbeidsutvalg, to valgte studenter, høgskolens kvalitetsrådgiver, leder for PULS, og en rådgiver fra studie- og forskningsenheten. Studie- og forskningsdirektøren møter i utvalget. UKU ledes av rektor eller prorektor, mens nestleder velges av og blant utvalgets medlemmer.

Sekretær:

Fra Studie- og forskningsenheten.

Lokalt utvalg for utdanningskvalitet (LUKU)

I tillegg til det sentrale utvalget, har hver avdeling et eget lokalt utdanningskvalitetsutvalg. LUKU behandler saker som angår den enkelte avdelingen, og en representant fra LUKU deltar i det sentrale utvalget (UKU).

I LUKU sitter det to studentrepresentanter.

Mer informasjon

Skikkethetsnemnda

Behandling av tvilsmeldinger om studenters skikkethet for yrket. Les mer

En student som utgjør en mulig fare for barnehagebarns og elevers eller pasienters, klienters og brukeres liv, fysiske og psykiske helse, rettigheter og sikkerhet, er ikke skikket for yrket.

Om det er tvil om en student er skikket til å praktisere det faget de studerer, har både fagpersonale, studenter og administrativt personale mulighet til å sende inn en tvilsmelding. Særskilte saker vil komme opp til vurdering i skikkethetsnemnda, som lager en innstilling til høgskolestyret om hvorvidt studenten burde utestenges fra studiet, og eventuelt hvor lenge utestengelsen skal vare.

Skikkethetsnemnda angår kun avdeling for helse- og sosialfag (HS) samt lærerutdanning (LU).

Medlemmer:

Fra hver av de to avdelingene: en faglig leder og en studieleder (eller tilsvarende), og en student. I tillegg kommer to representanter fra praksisfeltet, to faglærere, og en ekstern jurist.

Mer informasjon

Arbeidsmiljøutvalget (AMU)

Arbeider for et forsvarlig arbeidsmiljø med tanke på helse, miljø og sikkerhet. Les mer

Arbeidsmiljøutvalget skal sørge for et forsvarlig arbeidsmiljø ved HiØ, delta i planleggingen av verne- og miljøarbeidet, samt nøye følge utviklingen i spørsmål som angår arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd.

Dette gjøres gjennom systematisk kartlegging og undersøkelser i virksomheten, med påfølgende rapportering. AMU skal påse at alle ansatte får innsikt i arbeidsmiljøarbeidet, og at tillitsvalgte får den pålagte opplæring for å ivareta sine oppgaver.

Medlemmer:

3 representanter for arbeidsgiver, to for arbeidstaker, samt hovedverneombud. En representant fra Halden Felles Bedriftshelsetjeneste, og en student, møter med tale- og forslagsrett.

Sekretær:

Sentral HMS-koordinator Tone Kjersem.

Lokalt arbeidsmiljøutvalg (LAMU)

På hvert av studiestedene (Halden og Fredrikstad) finnes det i tillegg et lokalt arbeidsmiljøutvalg (LAMU). LAMU skal delta i planleggingen av verne- og miljøarbeid og nøye følge utviklingen som angår arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd. LAMU rapporterer til det sentrale utvalget (AMU). De lokale utvalgene består av medlemmer fra arbeidsgiver og arbeidstaker (4 fra hver part i Halden, 3 i Fredrikstad). I tillegg har hovedverneombud, Halden Felles Bedriftshelsetjeneste og en student møte- og talerett.

Sekretær:

For LAMU Halden: Anne Malme, for LAMU Fredrikstad: Tonje Brun.

Mer informasjon

Forsknings- og utviklingsutvalget (FoU)

Kvalitetsutvikling av HiØs forsknings- og utviklingsarbeid. Les mer
FoU-utvalget skal koordinere sikring og kvalitetsutvikling av høgskolens forsknings- og utviklingsarbeid, og komme med anbefalinger til høgskolestyret om disponering av institusjonens FoU-ressurser. Det skal fremme tiltak for motivering, skolering og veiledning innen FoU, samt videreutvikling av mål og strategier. Utvalget har myndighet til å koordinere relevante høringer og uttalelser fra Høgskolen, og skal bidra til styrket samarbeid og nettverksbygging internt, og med forsknings- og utdanningsmiljøer, næringsliv og institusjoner nasjonalt og internasjonalt. Utvalget skal vedlikeholde rutiner for publisering av forsknings- og utviklingsarbeid, og høgskolens forskningsetiske retningslinjer.

Medlemmer:

Rektor eller prorektor (leder), en representant fra biblioteket, en stipendiat, og en student*, samt FoU-leder/koordinator fra hver avdeling. Nestleder velges blant utvalgets medlemmer.

* For tiden én student, men dette kan endres til to med bakgrunn i universitets- og høgskoleloven.

Sekretær:

Sentral FoU-koordinator

Lokalt FoU-utvalg

I tillegg til det sentrale utvalget, har hver avdeling et eget lokalt FoU-utvalg. Utvalget behandler saker som angår den enkelte avdelingen, og en representant herfra deltar i det sentrale FoU-utvalget.

I Lokalt FoU-utvalg sitter det én studentrepresentant.

Mer informasjon

Sentralt valgstyre

Forberedelse og gjennomføring av valg. Les mer
Valgstyret har ansvaret for å forberede og gjennomføre valg. Det skal påse at valg ikke finner sted før det er fremmet forslag på minst like mange personer som det skal velges, medregnet varamedlemmer. (jfr. likevel § 24 nr. 2 ved valg til avdelingsstyrene.) Valgstyret skal være et kontrollorgan for å sjekke valgbarheten til kandidater til rektor og styremedlemmer.

Medlemmer:

Tre undervisnings/forskningspersonale, to teknisk/administrativt personale, to studenter.

Sekretær:

HR-enheten ved Frode Skogmann

Mer informasjon

Formidling- og samfunnskontaktutvalget (FoS)

Kvalitetsheving og synliggjøring av HiØs arbeid med kunnskapsformidling, forskningspublisering og annen samfunnskontakt. Les mer

FoS-utvalget skal sikre og øke kvaliteten på høgskolens arbeid med formidling og samfunnskontakt. Utvalget skal medvirke til at studenter og ansatte sprer og formidler resultater fra forskning, deltar i samfunnsdebatten og bidrar til kunnskapsheving, verdiskapning og samfunns- og næringsutvikling.

Utvalget skal gi faglige og strategiske råd til høgskolestyret og ledergruppen vedrørende formidling og samfunnskontakt. Det skal bidra til at høgskolen er det naturlige stedet for regionens samfunns- og arbeidsliv å henvende seg for å få tilgang på kunnskap og opplæring/kurs.

FoS-utvalget skal legge til rette for styrket samhandling med samfunns- og arbeidsliv særlig regionalt, men også nasjonalt og internasjonalt. For å øke kunnskapen om og interessen for høgskolens fagområder skal utvalget bidra til bedre synliggjøring av høgskolens FoS-aktiviteter og styrke relasjonene til media/presse.

Medlemmer:

En representant fra hver avdeling (totalt 6), en student, rektor (som leder) og FoU-koordinator. I tillegg kommer en representant for biblioteket, og en for HiØ VIDERE.

Sekretær:

Nina S. Fredheim fra Markeds- og kommunikasjonsenheten.

Mer informasjon

Markedsføringsutvalget

Utarbeiding av strategier og tiltak for profilering og markedsføring av HiØ. Les mer

Markedsføringsutvalget er en rådgivende gruppe for markeds- og kommunikasjonsenheten. Enheten informerer og diskuterer markedsstrategi og markedstiltak med utvalget, og utvalget gir innspill på disse. Utvalget har ansvar for å utvikle en felles praksis hos avdelingene og ved studiestedene, og er høringsinstans i markedsføringsrelaterte saker.

Medlemmer:

En representant fra markeds- og kommunikasjonsenheten (leder), en student, og læringsmiljøkonsulent; i tillegg har studie- og forskningsenheten, HiØ VIDERE, og lokal studiestedsadministrasjon ved hvert av studiestedene én representant hver.

Sekretær:

Fra Markeds- og kommunikasjonsenheten.

Mer informasjon

Læringsmiljøutvalget (LMU)

Tilrettelegging for et godt studiemiljø og god studentvelferd. Les mer

Læringsmiljøutvalget skal, i samarbeid med studentsamskipnadene, legge forholdene til rette for et godt studiemiljø, og arbeide for å bedre studentvelferden på lærestedet. Utvalget har ansvar for at læringsmiljøet på institusjonen, herunder det fysiske og psykiske arbeidsmiljø, er fullt forsvarlig ut fra en samlet vurdering av hensynet til studentenes helse, sikkerhet og velferd. Det skal nøye følge utviklingen i spørsmål som angår studentenes sikkerhet og velferd. Læringsmiljøutvalget skal holdes orientert om klager som institusjonen mottar fra studenter vedrørende læringsmiljøet, og kan gi uttalelser om disse forholdene.

I utformingen av det fysiske arbeidsmiljøet skal det, så langt det er mulig og rimelig, sørges for hensiktsmessig dimensjonering, utforming og vedlikehold av lokaler, inventar og utstyr, slik at skader og uheldig fysisk belastning unngås. Dette i henhold til prinsippet om universiell utforming, slik at det tilrettelegges for begge kjønn og uavhengig av funksjonshemninger. Det skal sørges for gode lys- og lydforhold på institusjonen, samt et godt inneklima.

Medlemmer:

En representanter fra lokal studieadministrasjon ved hvert studiested, en fra Studentsamskipnaden, en fra Studentparlamentets arbeidsutvalg, og to valgte studenter. I tillegg deltar læringsmiljøkonsulent og studentleder med forslags- og talerett. Ledervervet er for studenter honorert, og velges av og blant medlemmene, vekselsvis ansatt og student annenhvert år.

Sekretær:

Kvalitetsrådgiver Hanna Ihlebæk.

Mer informasjon

Høgskolestyret

HiØs øverste beslutningsorgan. Les mer

Høgskolestyret er det øverste og mest innflytelsesrike organet ved HiØ. Det har øverste avgjørelsesmyndighet og tilsynsansvar i alle saker, og alle beslutninger ved institusjonen som ikke tas av styret selv, treffes på dettes vegne og ansvar.

Styret har ansvar for at den faglige virksomheten holder høy kvalitet, og for at institusjonen drives effektivt i overensstemmelse med gjeldende lover, forskrifter og regler, samt rammer og mål gitt av overordnet myndighet. Styret skal trekke opp strategien for institusjonens faglige virksomhet, og planlegge den faglige utviklingen.

Som representant i høgskolestyret kreves det at man evner å sette seg inn i komplekse og til tider omfattende saksdokumenter. Man må ha en god evne til å samarbeide med andre studentrepresentanter, det vil si studentparlamentet. Et verv i høgskolestyret er et av de tyngste og viktigste studentvervene på skolen. Høgskolestyret ha ca seks møter i året (på dagtid).

Medlemmer:

Fire undervisnings/forskningsansatte, en teknisk/administrativ ansatt, en mannlig og en kvinnelig student, og fire eksterne. Høgskolestyret er honorert, både for møtetid og forberedelsestid – totalt ca. 15 timer per møte.

Sekretær:

Høgskoledirektør Carl-Morten Gjeldnes.

Mer informasjon

Avdelingsstyrene

Avdelingens øverste administrative og faglige ledelse. Les mer

Avdelingsstyret er avdelingens øverste organ, og skal sørge for at den daglige virksomheten ved avdelingen videreutvikles og holder høy kvalitet. Det har tilsyn med at avdelingen drives effektivt og økonomisk forsvarlig, i overensstemmelse med lover og regler, samt høgskolestyrets gitte rammer og mål. Styret vedtar avdelingens strategi for generelt planleggings- og utviklingsarbeid, avdelingens budsjett, dens retningslinjer og prioriteringer for faglig virksomhet, samt oppnevnelse av avdelingens representanter. Det har en rådgivende funksjon for tilsetting av studieledere, oppnevning av programansvarlige og andre saker dekan legger frem for avdelingsstyret.

Medlemmer:

Dekan, fem undervisnings/forskningspersonale, to studenter. Leder og nestleder velges av og blant medlemmene.

Sekretær:

Dekan er ansvarlig for sekretærfunksjonen.

Studentsamskipnaden i Østfold

Styret bak boliger, bokhandel, spisesteder og andre tjenester ved HiØ. Les mer

SiØ skal være en attraktiv serviceorganisasjon og bidra til et helhetlig læringsmiljø for studentene ved Høgskolen i Østfold. SiØs hovedmål er at studentene trives, og å bidra til studiemestring og dermed til at de gjennomfører studiet på normert tid.

SiØs tjenester og tilbud er:

Studentboliger:
bygging, forvaltning, drift og utleie, rådgivning
Fagbokhandel:
pensumlitteratur og studiemateriell på campus
Spisesteder:
kantiner, kaffebarer, møteservering, catering
Råd og Helse:
rådgivning, helsestasjon, psykolog
Studentvelferd:
studentmiljø, helsestøtteordninger, støtteordning for ulykkesrammede studenter, kulturstøtte

SiØ ledes av et styre med studentflertall der styret velger styreleder og nestleder blant studentrepresentantene. Det gjennomføres ca. 8 styremøter årlig samt styre- og strategiseminar. Styremøter honoreres etter statens sats for styrehonorar. Det gis opplæring i styrearbeid som gir verdifull kompetanse i videre arbeidsliv.

Typiske saker som behandles er:

  • Strategisk plan
  • Økonomi: budsjett og regnskap
  • Årsmelding/Årsregnskap
  • Årsplan for styrets arbeid
  • Organisasjonsplan
  • Investeringsprosjekter, for eksempel studentboliger
  • Evaluering av styrets arbeid

Medlemmer:

Styret består av 4 studentvalgte styremedlemmer, 2 styremedlemmer oppnevnt av HiØ og 1 ansattvalgt styremedlem.

Studentparlamentets arbeidsutvalg

Ledelse og drift av Studentparlamentet. Les mer

Arbeidsutvalget står for den daglige driften av Studentparlamentet, sammen med organisasjonskonsulenten. Dette innebærer planlegging av gjennomføring av parlamentsmøter, seminarer, kurs og andre arrangementer, i tillegg til behandling av studentpolitiske saker på vegne av Studentparlamentet. Arbeidsutvalget har månedlige møter, og gjør ikke-politiske vedtak på vegne av parlamentet.

Medlemmer:

Studentleder, politisk og organisatorisk nestleder, markedsføringsansvarlig, utdanningsansvarlig og læringsmiljøansvarlig. Studentleder er et heltidsverv. De forskjellige rollene internt i arbeidsutvalget er beskrevet i egne stillingsinstrukser.

Sekretær:

Studentparlamentets organisasjonskonsulent.

Studentleder

Studentleder er et fulltids honorert verv som leder av Studentparlamentet, og studentenes øverste tillitsvalgte og representant. Han eller hun skal lede og drive Studentparlamentet som organisasjon, og har hovedansvaret for iverksettelse av vedtak fattet i Studentparlamentet og AU, med støtte fra arbeidsutvalget og organisasjonskonsulenten. Leder har overordnet økonomisk og delegerende ansvar, og representerer parlamentet og studentene utad i media, på nasjonalt plan og i kontakt med høgskolens ledelse.

Mer informasjon

Politisk nestleder

Politisk nestleder er studentleders første stedfortreder, og plikter å holde seg orientert i alle saker Studentparlamentet behandler. Han eller hun skal være en ressursperson for studentleder i studentpolitiske saker, har ansvar for innholdet i det årlige fellesseminaret, og er Studentparlamentets delegasjonsleder ved NSOs landsmøte. I tillegg skal politisk nestleder påta seg oppgaver på lik linje med arbeidsutvalgets øvrige medlemmer. Nestleder honoreres tilsvarende 15 % av leders lønn.

Mer informasjon

Organisatorisk nestleder

Organisatorisk nestleder plikter å holde seg orientert i alle saker Studentparlamentet behandler. Han eller hun skal være en ressursperson for medlemmene i Studentparlamentet, med hovedansvar for oppfølging av studentrådene, klassetillitsvalgte og studenter i styrer og utvalg. Organisatorisk nestleder står for organiseringen av det årlige fellesseminaret, og skal være en ressursperson for fadderutvalget, i tillegg til å påta seg oppgaver på lik linje med arbeidsutvalgets øvrige medlemmer. Nestleder honoreres tilsvarende 15 % av leders lønn.

Mer informasjon

Utdanningsansvarlig

Utdanningsansvarlig har ansvar for å fremme og behandle saker som angår fag- og utdanningskvalitet. Han eller hun skal være i dialog med studentrepresentantene i Forskning- og utviklingsutvalget (FoU), samt Utdanningskvalitetutvalget (UKU), i tillegg til kvalitetsrådgiver og FoU-koordinator. Utdanningsansvarlig sitter som fast representant i UKU.

Mer informasjon

Læringsmiljøansvarlig

Læringsmiljøansvarlig har ansvar for å fremme og behandle saker som angår læringsmiljøet. Han eller hun skal være i dialog med studentrepresentantene i Læringsmiljøutvalget (LMU), samt læringsmiljøkonsulenten, og sitter som fast representant i LMU.

Mer informasjon

Markedsføringsansvarlig

Markedsføringsansvarlig har ansvar for å fremme og behandle saker som angår profilering og markedsføring av studentdemokratiet, samt saker fra Formidlings- og samfunnskontaktutvalget (FoS). Han eller hun sitter som fast representant i Markedsføringsutvalget.

Mer informasjon