Klager

Her finner du informasjon om klagerett som student ved Høgskolen i Østfold. 

Henvisning: Forvaltningsloven kap. VI
Universitets- og høyskoleloven kap. 5
Forskrift om eksamen og studierett ved Høgskolen i Østfold §§ 18 og 19


Både forvaltningsloven, universitets- og høyskoleloven og forskrift om eksamen og studierett ved Høgskolen i Østfold inneholder viktige bestemmelser som kommer til anvendelse ved behandling av klager fra studentene.

Klageadgangen er en viktig rettssikkerhetsgaranti og hovedhensikten med klageinstituttet er å gi studentene en lovfestet rett til å få en ny realitetsbehandling av saken i et uavhengig klageorgan. Det gjelder særskilte bestemmelser ved klage på sensurvedtak.

Veiledningsplikt og saksbehandlingstid

Ansatte ved høyskolen har med grunnlag i forvaltningsloven en alminnelig

Det betyr i praksis at det foreligger en plikt til å opplyse studenter om deres rettigheter i forbindelse med klagesaker. Som hovedregel innebærer det at alt som kan sies å være av betydning for studenters rettsikkerhet, skal det opplyses om i god tid. Dette gjelder blant annet opplysninger om

Klager skal forberedes og avgjøres uten ugrunnet opphold. Dersom det antas at det vil ta uforholdsmessig lang tid å behandle en klage skal studenten gis en foreløpig orientering om forventet saksbehandlingstid. Høyskolen er forpliktet til å gi slik orientering dersom klagen ikke kan behandles i løpet av en måned etter at den ble mottatt.

Studentens innsynsrett i egen sak - dokumentinnsyn

Henvisning: Forvaltningsloven §§ 18 og 19

Forvaltningsloven sikrer studenten rett til innsyn i egen sak. Det vil i praksis si at studenten skal gis adgang til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter. Høyskolen er som hovedregel forpliktet til å opplyse om denne retten. Dette er særlig viktig ved klage.

Hva kan påklages?

Etter forvaltningslovens bestemmelser kan alle enkeltvedtak påklages. Enkeltvedtak er et vedtak som gjelder rettigheter og plikter til en eller flere bestemte personer. Dette innebærer at

En rekke av de avgjørelser som gjelder studentene er enkeltvedtak. Dette gjelder eksempelvis vedtak om

Denne opplistingen er ikke uttømmende. Det er videre slik at resultatet av visse prøver/prestasjoner ikke kan påklages, og det gjelder bedømmelse av