Eksamen

Her finner du relevant eksamensinformasjon som supplement til forskrifter og lovverk. Har du spørsmål vedrørende eksamensavvikling, kontakt din lokale studiestedsadministrasjon i god tid før eksamen.

Kontakt:

Studiested Halden: eksamen-halden@hiof.no 
Studiested Fredrikstad: eksamen-fred@hiof.no 

Eksamensavviklingen ved Høgskolen i Østfold er regulert av universitets- og høyskoleloven (2005) og av forskrift om eksamen og studierett ved Høgskolen i Østfold, gjeldende fra 1. august 2010. Alle studenter plikter å gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende retningslinjer for eksamensavvikling. 

I studieplaner og emnebeskrivelser vil det være ytterligere presiseringer om forhold knyttet til eksamensgjennomføring og muligheter for å ta eksamen på nytt. Studentene plikter å gjøre seg kjent med bestemmelser gitt i studieplaner og emnebeskrivelser for aktuelt studium/emne.