Fagforeninger

På institusjonsnivå forholder ledelsen seg til hovedsammenslutningene UNIO, Akademikerne, YS, LO og NITO når det gjelder medlemmene. I henhold til tjenestetvistloven forholder ledelsen seg til alle organisasjonene. Det er p.t. fire hovedtillitsvalgte ved Høgskolen i Østfold.

Nedenfor følger en oversikt over organisasjoner ved HiØ:

Hovedorganisasjon for universitets- og høgskoleutdannede (UNIO)

Hovedtillitsvalgt: Marit Eriksen

Akademikerne (A)

Hovedtilltsvalgt: Tor Jørgensen

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Hovedtillitsvalgt: Kenneth Dahlstrøm (Lisbeth Spondalen)

LO

Hovedtillitsvalgt: (ny HTV velges av NTL)

NITO

Tillitsvalgt: Trond Drøbak (fra 1.1.2017: Wenche Kristine Lindeland)