Hvordan skrive oppgave?

Disse sidene er en ”verktøykasse” for deg som skal skrive en akademisk oppgave. (English)

Komme i gang

Planlegging av en oppgave.
Bachelor-, Semesteroppgaver, Fagrapporter, med mer.

Skrivingen

Dokumentformat / eksempelsamling / Hjelpesider


Disse sidene er en anbefaling til studenter og lærere ved alle avdelinger på Høgskolen i Østfold. Utarbeidet av en gruppe nedsatt av Utvalg for Utdanningskvalitet (tidligere Studiekvalitetsutvalget), samt Bibliotekets webgruppe.

Kommentarer, feil og mangler kan rettes til bibliotekets webgruppe.

Nyheter

  Nytt fra biblioteket

Nytt fra HiÃ-biblioteket


Hva er en vitenskapelig artikkel?

En vitenskapelig artikkel er kvalitetsvurdert av fagpersoner og blir publisert i et vitenskapelig tidsskrift (peer-reviewed = fagfellevurdert)

Hva er en vitenskapelig artikkel

Vitenskapelige artikler kan være:

Originalartikkel - beskrivelse av en studie der resultatet fra et forskningsarbeid publiseres for første gang.
Oversiktsartikkel (review article) - gjennomgang av flere studier som allerede er publisert.

Momenter som ofte inngår i vitenskapelige artikler er:

- sammendrag, introduksjon, metode, resultat/funn, diskusjon/konklusjon og referanser

Hva er en vitenskapelig artikkel

Oppdatert av Tore Olavson Buarøy 18.06.2015  - Har du behov for kontakt, klikk her