Forskergruppe i språkdidaktikk

Språkstudier utgjør en sentral del av studieporteføljen ved Høgskolen i Østfold, enten det dreier seg om fremmedspråk som engelsk, fransk, spansk, tysk eller norskfaget som både morsmål og andrespråk. De aller fleste som studerer språkfag ved HiØ skal senere arbeide innen skoleverket, noe som gjør at språkdidaktikk er sentralt som del av lærerutdanningene 1-7 og 5-10, praktisk pedagogisk utdanning (PPU) eller som moduler i de rene fagstudiene i språk. Masterstudiet Fremmedspråk i skolen (engelsk, fransk, tysk) har et overordnet fokus på språkdidaktikk i og med at studiet tilbys framtidige lektorer. HiØ har det største språkmiljøet blant høgskolene i Norge, noe som var en viktig faktor da Det nasjonale senteret for fremmedspråk i opplæringen ble etablert her i 2005.

Språkdidaktisk forskning og formidling er derfor en viktig del av virksomheten til HiØ. Forskergruppa er etablert på tvers av avdelingene ØSS, som tilbyr rene språkstudier, og LU, som tilbyr ulike lærerutdanningsprogram. Avdelingene samarbeider om å tilby språklærerutdanninger på alle nivåer og har nær kontakt med praksisskolene, noe som muliggjør empiriske undersøkelser fra praksisfeltet. I samband med oppstart av femårig masterutdanning for lærere i 2017 har dekanen valgt å tilføre øremerkede satsingsmidler for å styrke FoU innen engelsk språkdidaktikk generelt og begynneropplæring spesielt.

Forskergruppa har på grunnlag av en bokpublikasjon i fremmedspråksdidaktikk (2014) utviklet et tett samarbeid med språkdidaktiske miljøer ved Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo, NTNU samt Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskningsfokus består av ulike fagdidaktiske interesseområder som samsvarer med tendenser innen den internasjonale forskningen på området: tidlig start med fremmedspråk i skolen, flerspråklighet, vurdering for læring, bruk av ulike medier, interkulturell kommunikasjon og ikke minst viktigheten av metaperspektiv på elevens læring og lærerens egne holdninger til språklærerrollen.