Småbarnsvitenskap (0-3 år) (Early Childhood Studies (0-3 years))

Interesseområdet for FoU-gruppa Småbarnsvitenskap (0-3 år) er pedagogisk virksomhet med og blant barn under tre år.

Gruppas drivkrefter er å finne i en interesse for pedagogisk arbeid med de yngste barna og et engasjement for å bidra aktivt i både praksisfeltet (barnehagene) og forskningsfeltet (utdanningsforskning) med kritiske kunnskapskonstruksjoner, blant annet knyttet til alder, kjønn, etnisitet, sosial klasse og funksjonalitet. Det er særlig koblinger mellom empiri og teori som danner utgangspunkt for FoU-gruppas arbeid.

Gruppas teoretiske interesser: Kritisk teori, kontinental filosofi, poststrukturalisme, postkoloniale teorier, posthumanisme og affektteori.

Nøkkelord: småbarnspedagogikk/-vitenskap, barnehage, profesjon, historiske perspektiv, kunnskap/makt, kropp, pedagogisk dokumentasjon, etikk, estetiske læreprosesser, mangfold og relasjoner.

FoU-gruppen har søkt Norges forskningsråd om finansiering av prosjektet DIDACTOSS. Les mer om DIDACTOSS og FoU-gruppens andre prosjekter her