Praksiser i profesjonsutdanninger (Teacher Education as Pedagogical Practices)

FoU-gruppa Praksiser i profesjonsutdanning har som overordnet mål å bidra til kunnskapsutvikling som styrker grunnopplæringen og lærerutdanningene. Målet er at forskningen skal bidra til å generere ny kunnskap om de to store læringsarenaene i utdanningen: den campus-baserte opplæringen og praksisopplæringen ute på skolene. Det langsiktige målet med forskningen er å bidra til å styrke norsk lærerutdanning og integreringen av disse to læringsarenaene.

Gruppens medlemmer bruker et bredt spekter av forskningsmetoder. Flere jobber innenfor rammen av aksjonsrettet utdanningsforskning (aksjonsforskning, aksjonslæring, self-study) der teoriforankring og metodebruk er tilpasset praksisfeltets problemstillinger og behov. På den ene siden er det forskere som orienterer seg mot hvordan man kan utvikle den campus-baserte lærerutdanningen og hvordan lærerutdannningen kan bli en bedre lærende organisasjon. Dette inkluderer både lærerutdanneres arbeid og lærerstudentenes læringsarbeid. Andre forskere retter mer fokus mot hvordan man kan utvikle nye former for praksissamarbeid/partnerskap mellom lærerutdannere på campus og lærerutdannere ute på praksiskolene.

FoU-gruppas deltakere samarbeider med en rekke andre forskere/forskningsmiljøer nasjonalt og internasjonalt. Gruppens arbeid inngår også som en viktig del av det kontinuerlige arbeidet med organisasjonsutvikling i lærerutdanningen.