Etipp - Etikk, pedagogikk og profesjon (Ethics, Pedagogy and Profession)

Logo for FoU-gruppen Etikk, pedagogikk og profesjon

Forskningsgruppen Etipp – etikk, pedagogikk og profesjon springer ut fra følgeforskningsprosjektet EtiPP – Etikk i Pedagogisk Praksis. Dette var et større følgeforskningsprosjekt utført på oppdrag av Utdanningsforbundet.  Prosjektet undersøkte hvordan, og i hvilken grad Lærerprofesjonens etiske plattform ble brukt i barnehager og skoler, samt forståelsen av profesjonsetikk blant lærere, barnehagelærere, ledere og andre aktører i utdanningssektoren.

Materiale som ble samlet inn og de teoretiske perspektivene som var sentrale i følgeforskningsprosjektet danner et viktig utgangspunkt for flere av forskerne i FoU-gruppen. Samtidig representerer forskningsgruppen en faglig utvikling både i form av nye medlemmer og ved at det faglige perspektivet utvides. Felles for gruppens medlemmer er at de både har en filosofisk og empirisk interesse i sine arbeider. De ulike forskningsbidragene har likevel ulik grad av teoretisk og empirisk vinkling. For tiden arbeider gruppens medlemmer med følgende prosjekter: