Tverrprofesjonelt /tverrfaglig samarbeid og samarbeidslæring


MEDLEMSBILDE: Tverrprofesjonelt/tverrfaglig samarbeid våren 2016.
(FOTO: Ann-Kristin Johansen / HiØ)

Tverrprofesjonelt/tverrfaglig samarbeid har vært sentralt i helse- og sosialsektoren siden 1972 (NOU 1972:23).

Utfordringene er stadig like aktuelle og det arbeides fortsatt med å implementere samhandlingsreformen (St.meld nr.47 2008-2009). Reformen bygger på en erkjennelse av at til tross for gode intensjoner, så har de tidligere strategiene ikke gitt ønsket resultat. Det er derfor åpenbart at det trengs økt kunnskap om hva som fremmer og hemmer mulighetene for samarbeid i sektoren. Dette satsingsområdet er derfor klart forankret i samfunnets behov for å løse sentrale utfordringer og bør kunne bidra til at man får frem nye måter å yte tjenestene på.

Siden 2006 har tverrprofesjonelt samarbeid vært et satsingsområde for avdelingen. Høsten 2008 ble det startet opp et masterstudium i tverrfaglig samarbeid i helse- og sosialsektoren. Det har tidligere vært to FoU-grupper knyttet til dette satsingsområdet. Disse er «Tverrfaglig samarbeid i helse- og sosialsektoren» og «Tverrprofesjonell utdanning og samarbeidspraksis». Våren 2013 ble disse to gruppene slått sammen til en gruppe; Tverrprofesjonelt /tverrfaglig samarbeid og samarbeidslæring.

MÅL FOR FORSKERGRUPPEN:

Hovedmålet for FoU gruppen er å bidra til å videreutvikle kunnskap og kompetanse om tverrprofesjonelt samarbeid i helse- og sosialsektoren gjennom å:

Relevante nasjonale og internasjonale nettverk: