Forskergruppen for sosialfag

Sosialfag favner et bredt spekter av profesjoner og profesjonelle praksiser og omfatter en rekke problemstillinger knyttet til helse og sosialfagenes praksisvirksomhet og materielle rammebetingelser. Et særlig fokus retter seg mot profesjonsfagenes samfunnsoppdrag, deres kunnskapsgrunnlag og profesjonsutøveres møte med den andre, dvs. de som er mottakere av hjelp/ulike tjenester.  Samfunnsendringer fordrer både nye kunnskaper og at det stilles kritiske spørsmål ved sosialfagenes kunnskapsproduksjon. Det krever også at forsknings- og utviklingsarbeidet knyttes an til kunnskap og kunnskapsformer som læres gjennom utdanning og utvikles og anvendes i praksis.   

Gruppens overordnede formål er å utforske praksisfeltet og utvikle grunnlag for en utdypet teoretisk kunnskapsforståelse av praksis.

Vår aktivitet består av flere ulike praksisbaserte forskningsprosjekter, dvs. empiriske studier, som kan bidra til å utvikle profesjonell praksis.

Resultatene av disse formidles gjennom vitenskapelige publikasjoner på nivå 1 og 2 og forskningskonferanser (se innrapporterte publikasjoner i Christin for 2016).