Atferdsvitenskap, endring av livsvaner, samhandlingskompetanse og høgskolepedagogikk

Forskergruppen «Atferdsvitenskap, endring av livsvaner, samhandlingskompetanse og høgskolepedagogikk» består av ansatte ved HiØ, ressurspersoner i kommuner og private organisasjoner og studenter i fra Labgruppe for studentaktiv FoU og atferdsanalyse. Gruppen har vært aktiv fra 2014. De områdene som gruppen først og fremst satser på er:


Øvrige interesseområder er anvendt atferdsvitenskap og empirisk støttet endringsarbeid for personer med lærings- og atferdsproblemer og livsvaneproblemer; spesielt personer med ADHD, demens, avhengighetsproblematikk, utviklingshemning, læreproblemer og studenter, er sentralt for forskergruppen. Videre legges det vekt på tiltak som mottakerne verdsetter. Tiltakene må dermed gjennomføres av personer med god samhandlingskompetanse.